نظر شما در مورد مطالب سایت؟

خوب
11 %11 %11 % 11.11% (4)
خیلی خوب
11 %11 %11 % 11.11% (4)
متوسط
19 %19 %19 % 19.44% (7)
بد
58 %58 %58 % 58.33% (21)

جمع آراء : 36


مشاهده نظرات
پنج نظرسنجی اخير در