نظر شما در مورد مطالب سایت؟

خوب
13 %13 %13 % 13.64% (6)
خیلی خوب
9 %9 %9 % 9.09% (4)
متوسط
20 %20 %20 % 20.45% (9)
بد
56 %56 %56 % 56.82% (25)

جمع آراء : 44


مشاهده نظرات
پنج نظرسنجی اخير در