نظر شما در مورد مطالب سایت؟

خوب
12 %12 %12 % 12.12% (4)
خیلی خوب
12 %12 %12 % 12.12% (4)
متوسط
21 %21 %21 % 21.21% (7)
بد
54 %54 %54 % 54.55% (18)

جمع آراء : 33


مشاهده نظرات
پنج نظرسنجی اخير در